SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në datë 25 dhe 26 qershor, Drejtoria e Përgjithshme  e Doganave në bashhkëpunim ORF dhe GIZ, si dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare ka zhvilluar një workshop mbi procedurat e reja doganore.  workshopi kishte për qëllim informimin e sipërmarrësve mbi rregullat e origjinës, Statusin e Eskportuesit të Miratuar, dhe informacione të tjera doganore, të nevojshme për sipërmarrës që ushtrojnë aktivitet eksport-import.
Në kuadër të takimeve periodike të Bordit Drejtues të Sektorit të Therjeve, dje me datë 29 qershor u organizua takimi i radhës i bordit. Ky takim u zhvillua në zyrat e AKU-së, ku mori pjesë edhe Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), Z. Agim Ismaili

Industria e bimëve aromaike medicinale (BAM) mundëson punësimin e qindra mijera personave në zonat më të varfra të vendit, duke përfaqësuar kështu 35 % të të ardhurave të familjeve rurale. Rreth 95 % e tyre eksportohen, me një vlerë vjetore eksporti prej rreth 19 milion Euro. Kjo vlerë përfaqëson rreth 20 % të eksporteve bujqësore.

Nga intervistat e AFI-t me njëzet e pesë aktorë të zinxhirit të vlerave të BAM-ve, fermerë të vegjël, koleksionistë, përpunues, eksportues dhe agjenci të tjera mbështetëse, AFI përcaktoi rajonet potenciale për organizimin e workshopeve. Workshopi i parë u zhvillua më 20 qershor 2018 në Malësi të Madhe ku morën pjesë  15 fermerëve të vegjël, grumbullues, përpunues, eksportues, furnizuesve të inputeve, shoqata Salvia Nord, ATTC dhe AZHR Shkodër, nënkryetari i Bashkisë dhe AFI. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Bashkine Malësi të Madhe, AZHR dhe ATTC Shkodër.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN