SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Eksportuesit i janë drejtuar zyrtarisht qeverisë shqiptare dhe Bankës së Shqipërisë për shqetësimin e tyre të rënies së fortë të euros, të shkaktuar nga nisma e deuroizimit. Një dukuri që po shkatërron këtë industri dhe po i shkakton 14 miliardë lekë humbje ekonomisë shqiptare.

Si çdo sektor tjetër i industrsë agroushqimore, edhe sektori i therjeve përballet me një serë problematikash. Në takimin e datës 30, 04, 2018 me përfaqësues të sektorit të therjeve, u ngrit Komiteti i Thertoreve dhe Bordi Drejtues i tij, pasi ndihet nevoja për adresimin e këtyre probleve në nivel komunitar. Komiteti i thertoreve është një strukturë e formalizuar nën AFI-n, i cili takohet në mënyrë periodike për të ngritur shqetësimet dhe për të lobuar tek qeveria për zgjidhjen e tyre.

Më  27 prill, përfaqësues të Minsitrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe projektit “Përmirësimi i performancës dhe cilësisë së shërbimit ekstensiv publik në sektorin blegtoral- (IPESA)", të financuar nga BE dhe zbatuar nga NIRAS IC, organizuan seminarin me temë: “Njohuritë e bujqësisë shqiptare dhe sistemi inovativ (akis)”. Në seminar mori pjesë edhe Albanin Food Industry, e përfaqesuar nga Drejtori Ekszekutiv Z. Alban Zusi.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN
NEWSLETTER 12 SHQ EN