SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Studimi  i AFI-t “Analiza, hulumtim dhe identifikim të problematikave dhe kuadrit ligjor lidhur me të”  nxori në pah mungesën e sigurisë ushqimore tek qumështi që shitet nga fshatarët i pakontrolluar, me bidonë plastikë të ripërdorur. Studimi nxori në pah ngarkesën e lartë mikrobike të tij.
AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare, pas takimit që u mbajt në kuadër të Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë (KLT), në datë 17 Korrik 2018, dhe materialeve të shpërndara nga Sekretariati Teknik, ka paraqitur pranë këtij Komiteti çështjet, të cilat në gjykimin e anëtarëve të AFI-t/Qendrës së Eksporteve Shqiptare kanë nevojë për diskutim dhe vendimmarrje në lidhje me lehtësimin e tregtisë në rajon për sektorin e bujqësisë, i cili është tepër i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Gjithashtu, në vijim të diskutimeve, përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave zhvilluan një takim pranë zyrave të AFI-t, në datë 4 shtator, për të diskutuar më tej çështjet e ngritura nga AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare.

 Një nga temat më të diskutuara për momentin rreth sigurisë së konsumatorit lidhet me faktin nëse buka duhet të blihet e prerë ose jo. Teksa kemi dëgjuar argumenta pro dhe kundër, AFI gjen rastin për të dhënë disa fakte në lidhje me sigurinë ushqimore, kështu konsumatori është në gjëndje të gjykojë dhe marrë një vendim në lidhje me kërkesën për bukë të prerë ose jo në blerjet e rradhës.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN