SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

E drejta e zbritjes së TVSH-së së paguar fermerit, nga blerësi person i tatueshëm, lind dhe ushtrohet sipas përcaktimeve të ligjit. Kompensimi, që personi i tatueshëm, blerës, i ka paguar shitësit, prodhues bujqësor, është TVSH-ja e zbritshme për personin e tatueshëm blerës dhe deklarohet në periudhën tatimore kur është lëshuar fatura, sipas datës, njofton Drejtoria e Tatimeve.

 Agro-Tech Expo & Conference 2018 është panairi i parë ndërkombëtar për sektorët e Agrobiznesit dhe Agroteknikës në Shqipëri, organizuar nga Expocity Albania, me mbështetjen  e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Panairi zhvillohet në 27-29 Prill 2018. Në këtë Panair janë ftuar të marrin pjesë të gjithë aktorët më të rëndësishëm në fushat e bujqësisë e agroteknikës në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN