SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

TVSH-ja e produkteve bujqësore primare

TVSH-ja e produkteve bujqësore primare


Me datë 3 dhjetor 2018 Kuvendi ka miratuar ligjin nr. 96/2018 ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar’, sipas të cilit:

“Norma e kompensimit të prodhuesit bujqësor”, fjalët “20 për qind” zëvendësohen me fjalët “6 për qind”.

Pra, me këtë ligj teknicienët e Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave propozues të këtij ligji i kërkojnë grumbulluesve, industrialisteve dhe tregtarëve që t’i japin fermerëve 14% më pak në çmim dhe këtë 14%-ësh ia kërkojnë kësaj ketegorie që ta derdhë në buxhetin e shtetit si një taksë shtesë për prodhimin bujqësor dhe fermerët vendas.

Të bindur në padrejtësinë morale të kësaj takse dhe në pamundësinë ekonomike të fermerit shqiptar për ta paguar këtë taksë apo më keq akoma për t’ia transferuar këtë taksë në rritje çmimi konsumatorit të produkteve vendase, në mes të të cilëve bën pjesë edhe kategoria e 40% më i varfër i popullsisë. Industrialistët, grumbulluesit dhe tregtarët, përmes zerit të tyre të unifikuar në të gjitha organizatat e biznesit ku ata bëjnë pjesë kanë bërë të gjitha përpjekjet për të sqaruar fillimisht politikanët dhe politikbërësit e më pas edhe teknicinët që kanë iniciuar këtë vendimmamrrje.

Ndërsa konstatojmë shqetësim dhe angazhim të niveleve më të larta politike për situatën e krijuar, vecanërisht Kabinetin e Kryeministrit, Ministrin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural, atë të Sipërmarrjes dhe të Financave, jemi të surprizuar nga qëndrimet e teknicienëve të Ministrisë së Financave, qëndrimet e të cilëve kanë një ‘mentalitet grupi’, të cilin nuk arrijmë ta shpjegojmë.

Pas tre muajsh takime pa konkluzion, një mori shkresash pa përgjigje dhe tashmë qindra million lekë tatim mbi vlerën e shtuar të paguar për muajin Janar nga industrialistët, grumbulluesit dhe tragtarët për llogari të fermerëve, ky grupim i konceptuar nga teknicienët e ministrisë së Financave si taksambledhës të fermerëve ka vendosur që t’ia bëjë të njohur fermerëve se cila

është taksa që iu kanë vendosur këta teknicienë, si dhe faktin se mbas muajit Shkurt nuk kanë më mundësi të vazhdojnë të paguajnë për llogari të tyre.

Në të kundërt, nëse industrialistët, grumbulluesit dhe tregtarët do të vazhdojnë ende të paguajnë taksën prej 14% që teknicienët e Ministrisë së Financave u kanë vendosur fermerëve ka shumë gjasa që fermerët të mos kenë më ku të shesin produktet e tyre, pasi këto sipërmarrje do të falimentojnë.

Dje pasdite deri në orët e vona u zhvillua një takim me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Bledi Çuci, Zv. Ministrin e Ekonomisë dhe Financave Z. Elton Haxhi dhe ekipin e këtyre dy ministrive. E falenderojmë Z. Çuci për mirëkuptimin total të gjendjes në të cilën ndodhen fermerët dhe industritë dhe destabilizimin e plotë që shkakton ky rregullim i teknicienëve të Ministrisë së Financave.

Nën shpresën e këtij takimi të fundit ne vendosëm që ta shtyjmë kohën komunikimit të kësaj takse tek fermerët deri në 14 Mars 2019. Duke besuar sinqerisht tek kuptimi i thellë dhe angazhimi i Ministrit përgjegjës për sektorin por njëkohësisht edhe sensibiliteti i Kryeministrit, gjë për të cilën kemi sinjale të qarta dhe të vazhdueshme.

Por, nëse me 14 Mars 2019 ne do të jemi përsëri të detyruar t’u paguajmë taksidarëve të Ministrisë së Financave nga xhepi ynë apo nga kreditë bankare taksën që këta i kanë vendosur fermerëve do jemi të detyruar që këtë fakt t’ua komunikojmë fermerëve dhe më pas ata ta vazhdojnë vetë përpjekjen e tyre, natyrisht duke pasur mbështetjen tonë, por kjo është taksa e tyre dhe rrjedhimisht përpjekja duhet të jetë e tyrja

Mbas datës 14 Mars 2019 ne nuk do të grumbullojmë asnjë litër qumësht për të cilin do të duhet që të paguajmë 14% tatim mbi vlerën e shtuar, e cila sipas ligjit bazë fiskal, atij të TVSH-së i takon prodhuesit të produktit.