SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

GLOBAL G.A.P TOUR – Dhjetra biznese marrin pjesë në workshop

GLOBAL G.A.P TOUR – Dhjetra biznese marrin pjesë në workshop


Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit dhe RisiAlbania, me mbështetjen e AFI dhe Alb Export organizuan për herë të parë në Shqipëri një workshop mbi GLOBALG.A.P.

Ky event ishte një mundësi shumë e mirë për t'u takuar me drejtuesit e një prej standardeve më të mëdha në botë, GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P ofroi informacion të dobishëm për grumbulluesit dhe eksportuesit e fruta-perimeve, prodhuesve, kooperativat, supermarketet, konsulentët dhe trupat çertifikuese.

Për të hyrë në zinxhirin furnizues të BE-së, prodhimet shqiptare duhet të rrisin konkurrueshmërinë, duke përmbushur kërkesat e sigurisë, standartet për një bujqësi të qëndrueshme.