SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Takim konsultues i industrisӫ sӫ pӫrpunimit tӫ qumӫshtit me Ministrinӫ e Bujqӫsisӫ pӫr skemat subvencionuese

Nӫ kuadӫr tӫ finalizmit tӫ skemӫs subvencionuese dhe nӫ vijmӫsi tӫ takimeve konsultative, operatorӫt mӫ tӫ mӫdhenj tӫ industrisӫ sӫ qumӫshtit dhe tӫ pӫrpunimit tӫ tij u takuan me Zv. Ministrin e Ministrisӫ sӫ Bujqӫsisӫ dhe Zhvillimit Rural Z. Ilir Halilaj. Nӫ kӫtӫ takim, tӫ organizuar nga Albanian Food Industry, operatorӫt e kӫsaj industrie i propozuan Ministrisӫ sӫ Bujqӫsisӫ qӫ investimet pӫr qumӫshtin dhe nӫnproduktet e tij tӫ jenӫ shumӫ tӫ kujdeshme nӫ mӫnyrӫ qӫ tӫ merret impakti i dӫshiruar mbi cilӫsinӫ.

Operatorӫt njӫzӫri kӫrkuan njӫ vӫmendje tӫ veçantӫ ndaj industrisӫ pӫrpunuese, pasi mbӫshtetja e fermerit me subvencione nuk ӫshtӫ e mjaftueshme dhe jo domosdoshmӫrisht garanaton cilӫsinӫ e qumӫshtit. Nga ana tjetӫr, fokusi mbi industrinӫ pӫrpunuese garanton rritjen e sigurisӫ udhqimore, pasi e bӫn mӫ tӫ lehtӫ kontrollin dhe gjurmueshmӫrinӫ nga institucionet kompetente. Sipas Z. Zusi ӫshtӫ mӫ e lehtӫ tӫ mbikqyrӫsh disa kompani pӫrpunuese se sa mijӫra fermerӫ nӫ terren.

Nga ana e tij, Z. Halilaj falenderoi operatorӫt e kӫsaj industrie dhe shprehu gatishmӫrinӫ e Ministrisӫ sӫ Bujqӫsisӫ qӫ tӫ marrӫ nӫ konsideratӫ cdo rekomandim qӫ garanton rritjen e sigurisӫ ushqimore.