SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

NETTUNO

Country : Albania
Adress : ish Frigoriferi i Madh, Elbasan
E-mail contact : nettunoshpk@gmail.com
Telephon contact : +355 69 541 2285
Company site : http://nettunoshpk.com

Nettuno Sh.p.k.
Zgjeron aktivitetin në përpunimin e peshkut  i Qendrës së Eskporteve Shqiptare vizitoi kompaninë e Sta përpunimit të peshkut NETTUNO në Elbasan me pronar Z. Giuseppe Orlando.
Produktet e peshkut të kësaj kompanie eksportohen në Itali, nga ku paketohen dhe më pas shiten në 76 vende të botës.
Z. Giuseppe Orlando shpjegoi se ai synonte nal për zgjerimin e kompanisë për të arritur deri në prodhimin  eksport të produkteve të peshkut.
Një zgjerim i tillë do të bëjë të mundur punësimin edhe të 100 personave të tjerë.