SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

ZDRAVA SH.p.k.

Country : Albania
Adress : Tirana
Contact face : Arben Zdrava
E-mail contact : center@albania-export.com
Telephon contact : +355 67 604 52 40
Company site : https://zdravashpk.weebly.com/

"ZDRAVA"sh.p.k e themeluar ne vitin 1998,operon ne tregun shqipetar dhe nderkombetar me tre aktivitete kryesore :

1) Perpunimi i frute-perime

2) Pllaka trotuari

3) Dyer dritare p.v.c