SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Qëllimet e AFI-t

Qëllimet e AFI-t

Përgjegjësia & Transparenca

Qëndrueshmëria Financiare e Organizatës

Varianti për print