SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

NewsLetters

2017

NewsLetter, Issue 4 (Shp)             NEWSLETTER, Issue 5 (Shq / En)             

   

NEWSLETTER, Issue 6 (Shp / En)    NEWSLETTER, Issue 7 (Shp / En)