SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

NewsLetters

Issue 1 Prill-Maj 2017 shq    

Issue 2 Qershor 2017 shq

Issue 3 Korrik 2017 shq

Issue 4 Gusht 2017 shq

Issue 5 Shator/September 2017   shq / en

Issue 6 Tetor/October  2017
shq / en

Issue 7 Nëntor/November
2017 
shq / en

Issue 8 Janar/January 2018
shq / en

Issue 9 Shkurt/February 2018
shq / en

Issue 10 Mars/March 2018
  shq / en

Issue 11 Prill/April 2018
  shq / en

 Issue 12 Maj/May 2018
  shq / en

 

Issue 13 Jun&Jul 2018 
shq /en

Issue 14 Nentor&Tetor 2018 
shq /en

Issue 15 Janar–Prill 2019  
shq /en