SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
NGJARJE KALENDARI
FEA, EKSPOZITA, EDUCATION
SHUMË NGJARJE
01-06-2018     TRAJNIME    
Në kuadër të rritjes profesionale të studentëve të rinj dhe studentëve që kanë përfunduar studimet vitet e fundit, shkolla bujqësore profesionale në Eisenstadt, në Austri, ofron bursa edukimi në vreshtari, prodhimin e verës, rritjen e frutave, përpunimin e frutave, rritjen e perimeve